แนวทางการป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังจากเบาหวาน

 1. ควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ให้เกิน   140 มก./ดล.
 2. ควบคุมความดันเลือดไม่ให้เกิน   130/80  มม.ปรอท
 3. ควบคุมน้ำหนักตัวอย่าให้อ้วน
 4. ควบคุมระดับไขมันในเลือด
  – คอเลสเตอรอล    ต่ำกว่า   200  มก./ดล.
  – ไตรกลีเซอไรด์    ต่ำกว่า   150  มก./ดล.
  –  เอชดีแอล          สูงกว่า    40   มก./ดล.
 5. งดสูบบุหรี่
 6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
 7. ดูแลรักษาเท้า โดยป้องกันไม่ให้เกิดแผลและหมั่นตรวจเท้าสม่ำเสมอ
 8. ตรวจตา  และตรวจหาปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ  ปีละ  1 ครั้ง แม้ยังไม่มีอาการ

โรคแทรกซ้อนเรื้อรังจากเบาหวานก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจ  ส่งผลต่อการทำงานและการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  สูญเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น  และบางครั้งโรคแทรกซ้อนนั้นอาจอันตรายถึงแก่ชีวิต  หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที  การมีความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคดังกล่าว  ช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานมีสุขภาพที่ดี  ลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการรักษาโรคแทรกซ้อน  และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี